Likwidacja Aresztu Śledczego w Sanoku
Likwidacja Aresztu Śledczego w Sanoku

Sanok/Warszawa:

 

Warszawa, dnia 17 stycznia 2018 r.
Poz. 63
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie zniesienia Aresztu Śledczego w Sanoku

Na podstawie art. 208 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, 666, 768 i 1452)
zarządza się, co następuje:
§ 1.1. Z dniem 31 marca 2018 r. znosi się Areszt Śledczy w Sanoku, z siedzibą w Sanoku przy ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4,
38-500 Sanok, województwo podkarpackie, zwany dalej „Aresztem”, podległy dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Rzeszowie,
zwanemu dalej „Dyrektorem Okręgowym”.
2. Nieruchomość Aresztu zostanie zagospodarowana zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.1)).
3. Czynności likwidacyjne, które wykonuje dyrektor Aresztu, kończą się z dniem 31 marca 2018 r.
§ 2. Mienie ruchome Aresztu zostanie zagospodarowane zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu likwidowanego Aresztu zostanie określone w odrębnej
decyzji.
§ 3.1. Należności i zobowiązania likwidowanego Aresztu przejmuje z dniem 31 marca 2018 r. zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych Minister Sprawiedliwości i będą one fi nansowane z części 37 Sprawiedliwość, dział
755 Wymiar Sprawiedliwości rozdział 75512 Więziennictwo.
2. Dokumentacja fi nansowo-księgowa oraz dokumentacja dotycząca spraw pracowniczych i funkcjonariuszy, w zakresie niepodlegającym
archiwizacji, zostanie przejęta przez dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Załęskiej 76, 35-322 Rzeszów,
województwo podkarpackie, podległego Dyrektorowi Okręgowemu.
§ 4. Nadzór merytoryczny, fi nansowy i organizacyjny nad czynnościami, o których mowa w zarządzeniu, sprawuje Dyrektor Okręgowy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
Zbigniew Ziobro

 

Źródło: Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości

Jeszcze nie oceniane...

Oceń informację

3 KOMENTARZE

  1. Co to za artykuł? Kopiuj wklej ustawę? A gdzie treść Wasza? Gdzie jakie za, przeciw, dlaczego, jak? Dziennikarstwo umarło śmiercią naturalną.

    • Poczytaj o web 2.0 i wyżej – zrozumiesz o co chodzi… artykuł to tylko baza do informacji. Rzeczywistą informację (przekaz) tworzą użytkownicy… a wszelkie „za, przeciw, dlaczego, jak” to już jest manipulacja… ale do tego trzeba dojrzeć, to trzeba zrozumieć. Z mojego punktu widzenia napisałaś 1 prawdziwe zdanie, ale pewnie nieświadomie… „Dziennikarstwo umarło śmiercią naturalną.” – masz rację, taka jest przyszłość.

    • Nieświadomie napisałam prawdziwe zdanie. Bardziej płytkiego w swej głębokości komplementy nie słyszałam. Dzięki Panie mnie, ale artykuł to część również pisarza czy. Dziennikarza. Nie ma obiektywnego spojrzenia tak jak nie ma obiektywnego dziennikarstwa. A tego rodzaju informacje jak ta powyżej winna być na pewno szerzej opisana. I nie powinna kończyć się I zaczynać na kopiuj wklej. Taka jest moja opinia do której Panie mnie mam prawo 😎

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here